Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Missie:
De ondernemingsraad wil een volwaardige overlegpartner zijn van de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden op een wijze die gekenmerkt wordt door betrokkenheid, transparantie, integriteit en objectiviteit.

Als ondernemingsraad zien we onze positie naast de Raad van Bestuur waarbij we zowel het belang van medewerkers als het organisatiebelang in het oog houden. Als ondernemingsraad willen wij bijdragen aan een gezonde organisatie die in haar taak het verschil maakt voor onze cliënten.

Invloed:
Als ondernemingsraad zien wij grote waarde in onze betrokkenheid bij de organisatie. Dit resulteert in het uitoefenen van invloed binnen de besluitvorming aangaande beleid binnen de organisatie. Om deze reden wil de ondernemingsraad actief meedenken bij het tot stand komen van de strategische beleidsplannen om te kunnen bepalen hoe en wanneer zij invloed wil uitoefenen.

Door een vaste vergadercyclus en regelmatig overleg met de Raad van Bestuur stelt de ondernemingsraad zich op de hoogte van de opgestelde beleidsplannen. Het tijdig betrekken van de ondernemingsraad resulteert in een hoge meerwaarde van betrokkenheid door de ondernemingsraad. Het doorgronden van de voorgenomen plannen maakt een juiste inschatting mogelijk ten aanzien van de invloed die de ondernemingsraad wil/kan uitoefenen. Dit maakt haar effectiever en efficiënter.

Taak:
De ondernemingsraad ziet haar taak in het toetsen, bewaken en beïnvloeden. Hierbij staan voor de ondernemingsraad de belangen van de medewerkers centraal maar houdt ze ook het organisatiebelang in het oog. Samen met de Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad het doel continueren en zo mogelijk verbeteren van de organisatie. Daarbij is een gezond en verantwoord werkklimaat nodig. Om hiertoe te komen heeft de Ondernemingsraad de taak om, al dan niet voorgenomen, beleid te toetsen, te bewaken en te beïnvloeden. Onderwerpen die de ondernemingsraad namens de medewerkers bespreekt met Raad van Bestuur zijn; CAO, Wettelijke voorschriften en interne regelingen.

Werkwijze:
Om te komen tot een constructieve wijze van het uitvoeren van haar functie hanteert de ondernemingsraad als uitgangspunt de wet- en regelgeving zoals weergegeven in de WOR (wet op de ondernemingsraden). Ook het eigen reglement geldt als uitgangspunt. De ondernemingsraad wil de WOR consequent en consistent hanteren.
Dit alles om tot een goed besluit te komen wanneer het gaat om de inhoudelijke behandeling van aanvragen. De ondernemingsraad verwacht dat de Raad van Bestuur de medewerkers ten behoeve van draagvlak voor beleidsplannen informeert. De ondernemingsraad zal als secundair orgaan de draagkracht van de medewerkers betreffende beleidsplannen peilen. Deze mening vindt de ondernemingsraad zeer waardevol. De werkwijze van de ondernemingsraad zal gekenmerkt worden door een actieve en signalerende houding.

De ondernemingsraad zal haar besluit nemen binnen een OR-vergadering. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, overeenkomend met het reglement van de ondernemingsraad. Dit besluit wordt schriftelijk aangeboden aan de bestuurder. Minimaal 2 keer per jaar heeft de ondernemingsraad een overlegvergadering met Raad van Bestuur zoals bedoeld in artikel 24 van de WOR.

In het jaarplan van de ondernemingsraad zal een overzicht en samenvatting gegeven worden van alle aanvragen, tevens wordt hierin een toelichting gegeven van de werkwijzen en doelen.

Relatie bestuurder:
De ondernemingsraad wil een goede en open relatie met de Raad van Bestuur en haar vertegenwoordiger. Deze goede relatie wil de ondernemingsraad creëren en onderhouden door een open houding in het formele en in het informele overleg. Tijdens de overlegvergaderingen wil de ondernemingsraad ruimte en tijd beschikbaar hebben om samen met de Raad van Bestuur te overleggen en te discussiëren. Wat de ondernemingsraad betreft gebeurt dit in een open houding. Voorafgaand aan een overlegvergadering zal de agenda kenbaar gemaakt worden aan alle betrokken partijen en zal vastgesteld worden tijdens de overlegvergaderingen met inbreng van beide partijen.

Relatie medewerkers:
De relatie met de medewerkers binnen alle geledingen van de organisatie vindt de ondernemingsraad zeer belangrijk. Als ondernemingsraad vertegenwoordigen wij het algemeen belang van de medewerkers. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren wil de ondernemingsraad een goede en actieve relatie met haar achterban. Het informeren van en luisteren naar de achterban ziet de ondernemingsraad als een van haar taken.

Om in een inhoudelijke beoordeling het juiste advies te kunnen geven en een balans te hebben tussen het belang van medewerkers en het organisatorische belang is een hechte relatie tussen ondernemingsraad en haar achterban essentieel. De ondernemingsraad vindt het tevens belangrijk dat alle medewerkers de ondernemingsraad goed kunnen bereiken.

Intern functioneren:
De ondernemingsraad heeft een visie waarin we willen kijken naar het geheel met een doel zoals beschreven in onze missie. Binnen deze kijk op het geheel is er ruimte voor individuele meningen. De ondernemingsraad zal één standpunt naar buiten brengen dat gedragen wordt door alle leden. Het uitgebrachte standpunt zal onderbouwd worden aangeboden waarbinnen ruimte is voor de voor- en tegen argumenten en eventuele getuigenissen.

Nieuws

Vanaf vandaag kunnen medewerkers van Zeeuwse Gronden zich kandidaat stellen voor de Ondernemingsraad.

De huidige ondernemingsraad bestaat uit Anita Verheijde, Brian Bakker en Rosita Trihou. In 2015 zal de OR zich inzetten om medewerkers meer te betrekken bij organisatieveranderingen; speerpunten voor dit jaar zijn dan ook duurzame inzetbaarheid en medewerkers participatie.

agenda

Het jaarplan en jaarverslag van de Ondernemingsraad zijn vanaf nu te vinden op intranet. In het jaarverslag kan je vinden wat de ondernemingsraad in 2013 heeft bereikt. In het jaarplan vind je onze werkwijze en onze jaarkalender die wij vanaf nu implementeren.

 

versterking

Brian Bakker komt per direct de Ondernemingsraad versterken. Brian heeft zich voorgesteld bij de Raad van bestuur. In de nieuwsbrief van juni stelt hij zich voor aan de medewerkers.

 

De Ondernemingsraad zou 19 maart 2014 verkiezingen organiseren voor de twee vacante zetels. Sinds december werden voorbereidingen getroffen en er werd zelfs een taart uitgeloofd voor iedere motivator(Degene die ervoor zorgde dat iemand, hijzelf of een ander, zich verkiesbaar zou stellen)! Maar helaas, geen kandidaten meldden zich aan.

De ondernemingsraad zoekt leden. Heeft u zin om mee te praten over allerlei zaken rondom het werken bij Zeeuwse Gronden? Meld u aan via deze website.

Meer nieuws