Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Missie
De ondernemingsraad wil een volwaardige overlegpartner zijn van de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden op een wijze die gekenmerkt wordt door betrokkenheid, transparantie, integriteit en objectiviteit. Als ondernemingsraad zien we onze positie naast de Raad van Bestuur waarbij we zowel het belang van medewerkers als het organisatiebelang in het oog houden. Als ondernemingsraad willen wij bijdragen aan een gezonde organisatie die in haar taak het verschil maakt voor onze cliënten.

Invloed
Als ondernemingsraad zien wij grote waarde in onze betrokkenheid bij de organisatie. Dit resulteert in het uitoefenen van invloed binnen de besluitvorming aangaande beleid binnen de organisatie. Om deze reden wil de ondernemingsraad actief meedenken bij het totstandkomen van strategische beleidsplannen.

Door een vaste vergadercyclus en regelmatig overleg met de Raad van Bestuur stelt de ondernemingsraad zich op de hoogte van de opgestelde beleidsplannen. Het tijdig betrekken van de ondernemingsraad resulteert in een hoge meerwaarde van betrokkenheid door de ondernemingsraad. Het doorgronden van de voorgenomen plannen maakt een juiste inschatting mogelijk ten aanzien van de invloed die de ondernemingsraad wil/kan uitoefenen. 

Taak
De ondernemingsraad ziet haar taak in het toetsen, bewaken en beïnvloeden. Hierbij staan voor de ondernemingsraad de belangen van de medewerkers centraal maar ook het organisatiebelang. Samen met de Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad als doel het continueren en zo mogelijk verbeteren van de organisatie. Daarbij is een gezond en verantwoord werkklimaat nodig. Onderwerpen die de ondernemingsraad namens de medewerkers bespreekt met Raad van Bestuur zijn: CAO, wettelijke voorschriften en interne regelingen.

Werkwijze
Om te komen tot een constructieve wijze van het uitvoeren van haar functie hanteert de ondernemingsraad als uitgangspunt de wet- en regelgeving zoals weergegeven in de WOR (wet op de ondernemingsraden). Ook het eigen reglement geldt als uitgangspunt. Dit alles om tot een goed besluit te komen wanneer het gaat om de inhoudelijke behandeling van aanvragen. De ondernemingsraad verwacht dat de Raad van Bestuur de medewerkers ten behoeve van draagvlak voor beleidsplannen informeert. De ondernemingsraad zal als secundair orgaan de draagkracht van de medewerkers betreffende beleidsplannen peilen. Deze mening vindt de ondernemingsraad zeer waardevol. De werkwijze van de ondernemingsraad wordt gekenmerkt door een actieve en signalerende houding.

De ondernemingsraad zal haar besluiten nemen binnen een OR-vergadering. Knopen worden doorgehakt bij meerderheid van stemmen, overeenkomend met het reglement van de ondernemingsraad. Zulke besluiten worden schriftelijk aangeboden aan de bestuurder. Minimaal twee keer per jaar heeft de ondernemingsraad een vergadering met Raad van Bestuur zoals bedoeld in artikel 24 van de WOR.

In het jaarplan van de ondernemingsraad wordt een samenvatting gegeven van alle aanvragen, net als een toelichting van de werkwijzen en doelen.

Relatie bestuurder
De ondernemingsraad wil een goede en open relatie met de Raad van Bestuur en haar vertegenwoordiger. Deze goede relatie wil de ondernemingsraad creëren en onderhouden door een open houding in het formele en in het informele overleg. Tijdens de vergaderingen wil de ondernemingsraad ruimte en tijd beschikbaar hebben om samen met de Raad van Bestuur te overleggen en te discussiëren. Voorafgaand aan een vergadering zal de agenda kenbaar gemaakt worden aan alle betrokken partijen.

Relatie medewerkers
De ondernemingsraad vertegenwoordigt het algemeen belang van de medewerkers. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren wil de raad een goede en actieve relatie met haar achterban. Het informeren van en luisteren naar de achterban ziet de ondernemingsraad als een van haar taken. De ondernemingsraad vindt het tevens belangrijk dat alle medewerkers de ondernemingsraad goed kunnen bereiken.

Intern functioneren
De ondernemingsraad kijkt naar het geheel met een doel zoals beschreven in onze missie. Binnen deze kijk op het geheel is er ruimte voor individuele meningen. De ondernemingsraad zal één standpunt naar buiten brengen dat gedragen wordt door alle leden. Het uitgebrachte standpunt zal onderbouwd worden aangeboden waarbinnen ruimte is voor de voor- en tegenargumenten en eventuele getuigenissen.