ANBI

Zeeuwse Gronden is een geestelijke gezondheidszorgorganisatie, ontstaan op initiatief van de familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. De doelgroep van Zeeuwse Gronden is mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. Zeeuwse Gronden is opgericht om die doelgroep zo goed mogelijk te laten wonen. Het wonen is – voor ieder mens – bij uitstek de concrete vormgeving van het leven. Zeeuwse Gronden ontwikkelt, in samenwerking met plaatselijke gemeentes en woningbouwverenigingen, woonlocaties die bestaan uit een groep van zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke voorziening.

Zeeuwse Gronden is niet een instelling van hulpverleners, maar van cliënten, familie en medewerkers. Initiatieven rond dagbesteding, werken, kunstzinnige activiteiten worden samen ontwikkeld. Zeeuwse Gronden streeft er bewust naar een leef-, woon- en werkgemeenschap te zijn. Het doel is niet ‘destigmatiseren’ door voor te wenden dat een psychiatrische ziekte ‘gewoon’ is. Een psychiatrische ziekte is niet gewoon. Vaak brengt die ernstige beperkingen met zich mee en verwarring rond de eigen identiteit. Zeeuwse Gronden wil mensen in hun anders zijn een gewone plaats in de samenleving geven, met recht op wonen, werken, relaties, kortom: het gewone leven van iedere burger. 

De unieke geïntegreerde zorg die  Zeeuwse Gronden biedt, is ondergebracht in 2 stichtingen:
Stichting Wonen en Psychiatrie: deze stichting levert geestelijke gezondheidszorg.
Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie: deze stichting biedt activiteiten aan, gericht op het herstel van een gelijkwaardig burgerschap van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder wonen, werken (incl. vrijwillige activiteiten en andere vormen van dagbesteding) en sociale activiteiten binnen de samenleving.

Onderstaande 2 stichtingen zijn nog in de opstartfase, de activiteiten zullen aanvang nemen vanaf 2020:

Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding: de activiteit van deze stichting zal zijn het aanbieden van activiteiten gericht op het omgaan met psychische aandoeningen, in het bijzonder therapie, preventie en onderwijs, aangevuld met cursussen en opleidingen voor mensen betrokken bij de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening.
Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg: de activiteit van deze stichting zal zijn het verlenen van zorgactiviteiten gericht op het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder behandeling, begeleiding en dagbesteding. 

Voor deze stichtingen zijn geen jaarverslagleggingen opgemaakt.

Contactgegevens
Bezoekadres: Axelsestraat 8a, 4537 AJ TERNEUZEN
Postadres: Postbus 1156, 4530 GD TERNEUZEN
Telefoon: 0115-621314
E-mail: info@zeeuwsegronden.nl

Stichting Wonen en Psychiatrie:
KVK: 22057719
RSIN: 814930773

Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie:
KVK: 59454903
RSIN: 853496304

Stichting Zeeuwse Gronden,  therapie en opleiding:
KVK: 59455012
RSIN: 853496419

Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg:
KVK: 59455152
RSIN: 853496523

Doelstelling
De doelstellingen van Zeeuwse Gronden zijn in de statuten van onderstaande stichtingen opgenomen.

Stichting Wonen en Psychiatrie
Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie
Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding
Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg

a) het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het algemeen welzijn van mensen met een psychiatrische aandoening;
b) het verlenen van zorgactiviteiten, gericht op het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder behandeling, verblijf, begeleiding en dagbesteding;
c) het realiseren, instandhouden en exploiteren van eigentijdse woonvoorzieningen, waarin mensen met een psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, de nodige zorg kunnen ontvangen en kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen;
d) het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a, b en c gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur en toezicht
Samenstelling Raad van Bestuur
Stichting Wonen en Psychiatrie - Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie - Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding – Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg
Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
Dhr. H.C. Haak

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Samenstelling Raad van Toezicht
Stichting Wonen en Psychiatrie - Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie - Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding – Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mevr. J. de Reuwer

Beleidsplan en jaarverslaglegging
Hieronder zijn het beleidsplan en de jaarverslagen van beide stichtingen in te zien.